Team-/lagutvikling

Teamkvalitet handler om samspill og helhetstenkning!

Hvordan skape velfungerende og effektive team?

Team-/lagutvikling handler om å bygge relasjoner mellom mennesker som arbeider sammen mot et felles mål. Tillit og trygghet mellom relasjonene i teamet er helt avgjørende for å lykkes.
Uenighet mellom medlemmene er et sundhetstegn så lenge uenigheten bidrar til utvikling og framgang i stedet for konflikter og stagnasjon.

Et team som fungerer godt, leverer normalt gode resultater. Imidlertid kan det lett oppstå vanskelige situasjoner og utfordringer når en gruppe mennesker blir satt til å arbeide sammen.
Alle mennesker er forskjellige. De har forskjellige personligheter, de tenker og oppfatter ting forskjellig, har forskjellig oppvekstvilkår, utdannelse og kompetanse, kommer fra forskjellige miljøer og kulturer, har forskjellige behov for å bli hørt og sett etc. Ofte fører alle disse motsetningene til at teamet ikke fungerer. Resultatet er ineffektivitet, tidssløseri, dårlige resultater, handlingslammet ledelse og redusert trivsel. Lagets suksess er helt avhengig av at menneskene i teamet fungerer sammen.

Før vi begynner å arbeide med laget, starter vi med å kartlegge lagkvaliteten. Kartleggingen har som formål å avdekke teamets evne til å fungere og levere på et høyt nivå.

I undersøkelsen skal lagets medlemmer ta stilling til en rekke utsagn som vil avdekke styrker, gråsoner og svakheter medlemmene seg imellom. Ofte viser det seg at sentrale dimensjoner som kjennskap til de andre på laget, visjoner for laget og verdier i laget ikke er godt nok kjent eller kommunisert. Noen ganger avdekkes det alvorlige konflikter og motsetninger i laget som må løses for å rette opp lagprofilen.

Med basis i undersøkelsen starter nå arbeidet med å utvikle et sterkt og velfungerende lag. Det gjøres ved å utnytte ressursene best mulig samtidig som den enkeltes behov for trygghet, utvikling og individuell tilpasning ivaretas.

Etter endt prosess, anbefales det å foreta en ny kartlegging innen et halvt år for å synliggjøre eventuell effekt av mål og tiltak.

For oss er det viktig å arbeide tett sammen med laget gjennom hele prosessen. På den måten kan vi sammen få fram det beste i laget.

Radarbildet over er et instrument som benyttes for å måle relasjonskompetanse (Jan Spurkeland).

Kartleggingen er basert på grunnprinsippene i Relasjonskompetanse og måler lagets totale relasjonskompetanse i 14 dimensjoner. Disse er:

Menneskeinteresse, Tillit, Dialog (individ), Tilbakemelding, Dialog (gruppe), Relasjonsbygging, Synlighet, Utvikling, Kreativitet, Konflikthåndtering, Emosjonell modenhet, Humor, Prestasjonshjelp og Resultatorientering.