Relasjonskompetanse

«Som leder må man klare å skape resultater, man må sette fokus på lønnsomhet og samtidig skape et godt team med motiverte medarbeidere.»

Hilde Midthjell

Relasjonskompetanse – ny lære om gammel erkjennelse

Jan Spurkeland definerer Relasjonskompetanse slik:

«Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.»

Forskning viser at ledere som har god relasjonskompetanse oppnår de beste resultatene.

Relasjonskompetanse er helt essensiell for å kunne arbeide med mennesker og for å skape gode samspill i og mellom avdelinger og organisasjoner.

Det er en kjensgjerning at et godt samspill på arbeidsplassen øker trivselen og produktiviteten i organisasjonen.

Høy relasjonskompetanse er helt grunnleggende i en vellykket moderne form for ledelse. Påstanden kan begrunnes med at ledere i dagens bedriftskulturer bare kan skaffe seg nødvendig respekt og autoritet gjennom å ha gode relasjoner til sine medarbeidere.

Relasjonsmesterne oppnår de beste resultatene. Dette kurset gir deg både praktiske og teoretiske innsikter i ferdigheter og evner som utgjør relasjonskompetanse.
Ved trening og ved å bli mer bevisst på kraften i å beherske relasjonskompetansen, vil kursdeltakeren lykkes bedre i samhandlingen med andre og samtidig oppnå bedre resultater.

Kurset som er basert på boka Relasjonskompetanse (Spurkeland, Universitetsforlaget 3.utgave 2019), er pedagogisk tilrettelagt med praktisk veiledning og øvelser. Målet er å gi deg praktisk og teoretisk innsikt i ferdigheter og evner som utgjør selve kjernen i relasjonskompetansen.
Det har vist seg at ledere som benytter relasjonskompetansen sin i jobbsammenheng blir belønnet med økt lojalitet og høyere motivasjon, større endringsvilje og kreativitet, samt lavere turnover og fravær fra sine ansatte.

Kurset starter med innføring i dimensjonene menneskeinteresse og tillit. Under kurset får deltakerne oppgaver som utvikler relasjonene mellom deltakerne.
Allerede etter første dag vil deltakerne ha stor kunnskap om hverandre. Dermed er vi gang med bygging av bærebjelken som er tillit. Direkte og åpen kommunikasjon og eksponering av viktige livsområder gjør at tillit bygges og trygghet oppstår.
Ved å øve og være bevist på elementene i relasjonskompetanse vil kursdeltakerne kunne lykkes bedre i samhandlingen med andre og oppnå bedre resultater.

Målgruppe:
Ledere, coacher, trenere, HR-personale, lærere og andre med interesse for å utvikle seg selv og andre.

Varighet: 3 dager (2+1)

Etter gjennomførte kurs

Kursene kan med stor fordel følges opp med seminarer og workshops. Oppfølging med noen timer coaching vil også bidra til at du får nødvendig hjelp til å komme fortere i gang med å praktisere relasjonsledelse i organisasjonen/avdelingen din.

Ledelse dreier seg om å skape resultater gjennom samhandling

Undersøkelse foretatt av Jan Spurkeland (2005) viser med all tydelighet at høy relasjonskompetanse hos ledere gir resultater.

Radarhjulet (Utviklet av Jan Spurkeland) viser Relasjonskompetansens 14 forskjellige dimensjoner. Disse er:
Menneskeinteresse, Tillit, Dialog (individ), Tilbakemelding, Dialog (gruppe), Relasjonsbygging, Synlighet, Utvikling, Kreativitet, Konflikthåndtering, Emosjonell modenhet, Humor, Prestasjonshjelp og Resultatorientering.

Undersøkelsen til Spurkeland viser at det er en sterk sammenheng mellom de 13 første dimensjonene og evnen til å skape resultater (dimensjon 14). Det er derfor god grunn til å utvikle og trene disse dimensjonene (kompetanseområdene).