Lederutvikling

Undersøkelser viser en sterk sammenheng mellom en leders relasjonskompetanse og vedkommendes resultatoppnåelse!

Bli en bedre leder med enkle grep!

Lederutvikling er en samlebetegnelse for alle de tiltakene som kan iverksettes for å gjøre ledelse til et viktig konkurransefortrinn for bedriften. Aktuelle tiltak kan være å styrke leders kompetanse, selvinnsikt og atferd.

Lederens evne til å skape resultater gjennom andre, er helt avgjørende for om organisasjonen er i stand til å realisere målene sine. Det er derfor viktig å sette søkelyset på de kritiske suksessfaktorene som kjennetegner en god leder, nemlig personlighet, evnenivå, holdning, arbeidsmoral, erfaring, formelle utdannelse og relasjonelle ferdigheter.

Å være åpen for tilbakemelding er første skritt for å bli en bedre leder. Først når lederen kjenner seg selv, på godt og vondt, kan han vite hva som må til for å bli en enda bedre leder.

Vi er opptatt av at lederutviklingsprogrammet får umiddelbar nytte og effekt for den som er med i programmet. Vi starter derfor med å kartlegge hvordan man fungerer som leder ved å foreta en 360 graders lederevaluering av relasjonelle ferdigheter.

Kartleggingen er basert på grunnprinsippene i Relasjonskompetanse (Jan Spurkeland) og måler lederens totale relasjonskompetanse (Se figuren).
Hensikten med målingen er at lederen skal få innblikk i hvordan medarbeidere, kolleger og egen leder oppfatter ferdigheter og atferd knyttet til utøvelse av lederrollen.

Vanligvis viser denne typen målinger at lederens egenoppfatning sjelden harmonerer med andres vurdering. Mest vanlig er at en person vurderer seg selv høyere på mange dimensjoner enn det medarbeiderne og andre gjør. Mange ledere sitter derfor med en egenoppfatning som er mer positiv enn det realiteten viser.

Ved å foreta en 360 graders evalueringen får vi på en enkel og sikker måte konkret kunnskap om viktige relasjonelle forhold som umiddelbart kan føre til effektive tiltak og målrettet arbeid for forbedring.

Når målingen er gjort og dataene bearbeidet, blir resultatene gjennomgått sammen med veileder for å bevisstgjøre egne styrker og begrensninger. Sammen vil leder og veileder fastsette et utviklingsmål og tiltak.

Etter endt prosess, anbefales det å foreta en ny kartlegging innen et halvt år for å synliggjøre eventuell effekt av mål og tiltak.

For oss er det viktig å arbeide tett sammen med lederen gjennom hele prosessen. På den måten kan vi sammen få fram det beste i lederen.
Radarbildet over er et instrument som benyttes for å måle relasjonskompetanse (Jan Spurkeland).

Radarhjulet viser de forskjellige dimensjonene i relasjonskompetansen. Disse er:

Menneskeinteresse, Tillit, Dialog (individ), Tilbakemelding, Dialog (gruppe), Relasjonsbygging, Synlighet, Utvikling, Kreativitet, Konflikthåndtering, Emosjonell modenhet, Humor, Prestasjonshjelp og Resultatorientering.

Undersøkelser viser at evnen til å skape resultater heves når en leder har høy relasjonskompetanse.